skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Tasavallan presidentti päätti valtioneuvoston esityksestä 28.6.2017, että Suomen osallistumista Irakin OIR (Operation Inherent Resolve) -operaatiossa jatketaan noin 100 sotilaalla vuoden 2018 loppuun asti. Suomi on osallistunut Pohjois-Irakissa kurdien hallinnoimalla alueella operaation koulutustoimintaan elokuusta 2015 alkaen noin 50 sotilaalla ja neuvonantotoimintaan elokuusta 2016 alkaen niin ikään 50 sotilaalla.

Vuoden 2017 loppuun mennessä toiminta laajennetaan koskemaan kurdien peshmerga -joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Uuden kansallisen mandaatin myötä Suomi voi osallistua koulutus- ja neuvonantotoimintaan Pohjois-Irakin lisäksi myös muualla Irakin alueella. Syyskuusta alkaen Suomalainen kriisinhallinta joukko Irakissa muodostuu alueella jo toimivasta kouluttajaosastosta sekä vuoden 2017 loppuun mennessä muodostuvasta liikkuvasta kouluttaja- ja suojausosastosta sekä tukitehtävistä.

Liikkuvan kouluttajaosaston operatiivinen toiminta alkaa vuoden 2018 alussa. Liikkuva koulutus mahdollistaa entistä paremmin koulutuksen ulottamisen koulutettaville joukoille rintamalinjojen muuttuessa ja etääntyessä Erbilin koulutustukikohdasta. Suomalainen suojausosasto parantaa liikkuvan koulutustoiminnan turvallisuutta ja mahdollistaa koulutuksen antamisen laajemmalla alueella.

Koulutustoiminta

Kuluneen puolen vuoden aikana kouluttajaosaston toiminnan painopisteenä on ollut WAS (Wide Area Security)- ja T3 (Train The Trainer)- kurssien toteuttaminen pysyvissä koulutustukikohdissa. WAS- kurssien keskeistä koulutussisältöä ovat esimerkiksi partiointikoulutus, tarkastuspisteiden toiminta ja etsintäoperaatioiden suorittamisen koulutus. Yksilötasolla perustaidot lääkinnässä ja asekäsittelyssä ovat edelleen koulutuksen keskeistä sisältöä. T3- kursseilla oppilaille on koulutettu perusteet esimerkiksi jalkaväkiryhmän taistelutekniikasta tai lääkinnästä, jonka jälkeen heille on annettu kahden viikon ajan kouluttajakoulutusta. Kurssien tavoitteena on antaa oppilaille perusteet oman erikoistumisalansa ryhmän kouluttamiseen.

Koulutuksen sisältö on kuluneen kevään ja kesän aikana painottunut taistelevien yksiköiden koulutuksesta kohti alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutusta. Lisäksi koulutusosasto on antanut lisäkoulutusta peshmergoille toteuttamalla kevään ja kesän kuluessa seitsemän koulutusoperaatiota rintamalinjan läheisyydessä. Koulutusoperaatioiden tehtävänä oli antaa peshmergoille vallitsevan tilanteen mukaista täydennyskoulutusta ja samalla saatiin paikan päällä palautetta siitä, miten yleinen koulutus on vastannut muuttuvan tilanteen asettamia vaatimuksia.

Koulutuksen kannalta tarkasteltuna operaatio jatkuu seuraavat 12 kuukautta samoin painotuksin. Pääpainopisteenä säilyvät WAS- ja T3- koulutukset. Uutena kehitettävänä kohteena tulee olemaan laajempaa kouluttaja koulutusta antava kurssikokonaisuus. Kyseinen koulutuskokonaisuus kestää noin kuusi kuukautta ja antaa kattavammat valmiudet toimia kouluttajana kuin T3- kurssit.

Kokonaisuutena suomalaisten antama koulutus Irakissa on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisena yksikkönä ja kehittänyt näin kykyä selviytyä taistelutilanteessa sekä luonut perusteita laajemman turvallisuustilanteiden ja -alueiden hallintaan. Lääkintäkoulutus on pienentänyt taisteluissa haavoittuneiden kuolleisuutta ja etenkin improvisoituihin räjähteisiin (IED) liittyvä koulutus on vähentänyt tappioita koulutettavien keskuudessa. Syyskuun alkuun mennessä suomalaiset ovat kouluttaneet kaikkiaan noin 2000 peshmerga-sotilasta.

Neuvonantotoiminta

Kuluneen kevään ja kesän aikana suomalainen neuvoanto-osasto keskittyi Irakin turvallisuusjoukkojen tukemiseen. Toiminnan tavoitteena oli turvallisuusjoukkojen operatiivisen toiminnan tukeminen, joka sisälsi muun muassa neuvonantoa, tilannekuvan vaihtoa ja lääkinnällistä tukea. Toiminta tapahtui pääosin turvallisuusjoukkojen ryhmitysalueilla ja myös rintamalinjan läheisyydessä. Neuvonanto-osaston toiminta Irakissa on päättynyt elokuun puolessa välissä.

Mosulin hyökkäyksen aikana Irakin turvallisuusjoukkoja tuettiin myös hätäkirurgisella ensihoitokyvyllä. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin tammikuun 2017 lopussa noin 100 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen. Hyökkäys Länsi-Mosulin valtaamiseksi alkoi 19.2.2017. Mosulin ilmoitettiin siirtyneen Irakin turvallisuusviranomaisten haltuun 9.7.2017. Mosulin valtaamisen aikana suomalaiset osallistuivat yli 590 sotavammapotilaan hoitamiseen, joista 25 oli vaativia hätäkirurgisia leikkauksia.

Lääkintäryhmä hoiti operaation aikana rintamalinjan välittömään läheisyyteen perustetuilla ensihoitopaikoilla useita satoja Irakin turvallisuusjoukkojen haavoittuneita sotilaita, sekä useita kymmeniä taistelun siviiliuhreja. Suomalaisryhmän hoitamat siviiliuhrit olivat pääsääntöisesti naisia ja pieniä lapsia.

Tilanne rintamalinjalla säilyi koko ajan melko vakaana, mutta ISIS:n häirintäiskut linjan eri osiin olivat lähes päivittäisiä. Suomalaiset neuvonantajat joutuivat rintamalinjan tuntumassa tehtäviensä aikana ISIS:n tulenkäytön kohteeksi kuusi kertaa lokakuun 2016 ja elokuun 2017 välisenä aikana siten, että tuleen on jouduttu vastaamaan hätävarjeluperusteisesti. Tilanteista ei aiheutunut tappioita omalle henkilöstölle tai materiaalille, eikä tuettavalle joukolle.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

B&B Camp Wolf, Cyprus

Kuso Kulkee

In the service of peace